CID Aplicatii 13

De la WikiLabs

Automate finite. Exercitii

Exercitiul 1

Sa se implementeze un circuit care genereaza un semnal PWM cu un factor de umplere ce variaza triungular, la fiecare front cazator al unui semnal de intrare.

Schema circuitului este:

FSM Exercitiu.png

Modulele componente ale circuitului sunt:

 • FallingEdgeDetector: Automat ce detecteaza fronturile descrescatoare ale semnalului de intrare.
 • TriangularCounter: Automat ce genereaza la iesire secventa de numere 64, 128, 192, 255, 192, 128, 64.
 • Counter: Numarator pe 8 biti cu reset sincron.
 • COMP: Comparator cu doua intrari pe 8 biti. Iesirea sa va fi 1 atunci cand counter < out si 0 in rest.

Modulul Counter

module Counter(
  input clock,
  input reset,
  output reg [7:0] count
);

always@(posedge clock) begin
  if(reset == 0)
    count <= 0;
  else
    count <= count + 1;
end

endmodule

Modulul COMP

module Comparator(
  input [7:0] in0,
  input [7:0] in1,
  output comp_out
);

assign comp_out = (in0 < in1) ? 1 : 0;

endmodule

Modulul FallingEdgeDetector

Automatul ce detecteaza fronturile descrescatoare are un singur semnal de intrare in, care reprezinta semnalul analizat si o singura iesire, out, generand pe aceasta un puls lung cat o perioada de ceas la fiecare aparitie a unui front descrescator pe in.

Graful automatului este:

Graf FSM falling edge.png

module FallingEdgeDetector(
  input clock,
  input in,
  input reset,
  output out
);

localparam Q0 = 2'b00;
localparam Q1 = 2'b01;
localparam Q2 = 2'b10;

reg [1:0] state, state_next;

always@(posedge clock) begin
  if(reset == 0)
    state <= Q0;
  else
    state <= state_next;
end

always@(*) begin
  state_next = state;
  case(state)
    Q0: begin
        if(in == 0) state_next = Q1;
      end
    Q1: begin
        if(in == 1) state_next = Q0;
        if(in == 0) state_next = Q2;
      end
    Q2: begin
        if(in == 1) state_next = Q0;
      end
    default: state_next = Q0;
  endcase
end

assign out  = (state == Q1);

endmodule

Modulul TriangularCounter

Acest modul este un automat ce genereaza la iesire secventa de numere 64, 128, 192, 255, 192, 128, 64.

Graful automatului este:

Graf FSM triangular cnt.png

module TriangularCounter(
  input clock,
  input in,
  input reset,
  output reg [7:0] out
);

localparam Q0 = 3'b000;
localparam Q1 = 3'b001;
localparam Q2 = 3'b010;
localparam Q3 = 3'b011;
localparam Q4 = 3'b100;
localparam Q5 = 3'b101;

reg [2:0] state, state_next;

always@(posedge clock) begin
  if(reset == 0)
    state <= Q0;
  else
    state <= state_next;
end

always@(*) begin
  state_next = state;
  case(state)
    Q0: if(in == 1) state_next = Q1;
    Q1: if(in == 1) state_next = Q2;
    Q2: if(in == 1) state_next = Q3;
    Q3: if(in == 1) state_next = Q4;
    Q4: if(in == 1) state_next = Q5;
    Q5: if(in == 1) state_next = Q0;
    default: state_next = Q0;
  endcase
end

always@(*) begin
  if(state == Q0)
    out = 64;
  if((state == Q1) || (state == Q5))	
    out = 128;
  if((state == Q2) || (state == Q4))	
    out = 192;	
  if(state == Q3)
    out = 255;
end

endmodule

Modulul TOP

Implementarea modulului TOP

module TOP(
  input clock,
  input reset,
  input in, 
  output comp_out
);

wire w1;
wire [7:0] count, tricount;

FallingEdgeDetector FEDET(
  .clock(clock),
  .in(in),
  .reset(reset),
  .out(w1)
);

Counter COUNT(
  .clock(clock),
  .reset(reset),
  .count(count)
);

TriangularCounter TCNT(
  .clock(clock),
  .in(w1),
  .reset(reset),
  .out(tricount)
);

Comparator COMP(
  .in0(count),
  .in1(tricount),
  .comp_out(comp_out)
);

endmodule

Implementarea unui modul de test pentru TOP

`timescale 1ns/1ps

module TOP_TB();

reg clock_t;
reg reset_t;
reg in_t; 
wire comp_out_t;

initial begin
  clock_t = 0;
  forever #1 clock_t = ~clock_t;
end

integer idx;
	
initial begin
    reset_t = 0;
    in_t = 1;
  #2 	reset_t = 1;
    for(idx=0; idx<8; idx=idx+1) begin
      #1000 in_t = 0;
      #2   in_t = 1;
    end
  #2$stop();	
end

TOP DUT(
  .clock(clock_t),
  .reset(reset_t),
  .in(in_t),
  .comp_out(comp_out_t)
);
	
endmodule