Regulamentul laboratoarelor POO și ASC

De la WikiLabs

Următoarele reguli se aplică activităților desfășurate în cadrul laboratoarelor de POO şi ASC.

In atenţia studenţilor

 • Activitatea de laborator se desfăşoară pe parcursul a 7 şedinte de cate 100 minute fiecare şi constă în rezolvarea cerinţelor şi temelor indicate în platformele de laborator.
 • Prezența studentului în laborator nu este obligatorie, nici recuperarea unei şedinţe de laborator pierdute. Un student se poate prezenta pentru a lucra suplimentar la orice laborator (fară a avea prioritate la staţiile de lucru).
 • Evaluarea studenților este făcută pe baza rezolvării temelor date. Prezenţa pasivă nu se punctează.
 • Temele vor fi atribuite studentilor începând cu lucrarea 2 de laborator, vor fi predate pe e-mail, verificate automat împotriva plagierii, și notele vor fi calculate conform unui barem transmis studenților odată cu enunțul temei.
 • Plagierea unei teme de laborator duce la pierderea întregului punctaj asociat temei respective.
 • Nepromovarea laboratorului duce automat la repetarea lui într-unul din anii următori. La această disciplină nu există examen de restanţă!
 • În afară de prima platforma, studentul are obligaţia să citească platforma înaintea orei de laborator. În prima parte a laboratorului, este indicat să pună întrebări pentru a lămuri lucrurile pe care nu le-a înţeles după citirea platformei.
 • La plecarea din sala de laborator nu închideţi staţiile de lucru. Opriţi doar monitoarele.
 • Modulele scrise in Verilog şi programele Java se pot transfera la începutul sau/şi la sfârşitul laboratorului folosind adresa personală de e-mail.
 • Orice defecţiune (produsă cu intenţia studentului) platformelor de laborator, aparaturii de laborator, cablurilor de legatură sau calculatorului, se penalizează cu nota 4 (nota finală) la laborator. Prin "defectiune produsă cu intenţia studentului" se înţelege:
  • atingerea părţilor metalice ale circuitelor sensibile la descărcări electrostatice (MOS);
  • modificarea poziţiei regletelor sau jumper-ilor care duce la distrugerea circuitelor (fără a cunoaşte foarte bine funcţionarea circuitului);
  • îndoirea sondelor, ruperea cablurilor sau mufelor de legatură;
  • distrugerea aparaturii de laborator prin măsurători necorespunzătoare (măsurarea tensiunii cu ampermetrul, folosirea osciloscopului pe scara de sensibilitate maxima pentru măsurarea tensiunilor ridicate, scurtciruitarea ieşirii generatorului de semnal, scurtcircuitarea ieşirii sursei de tensiune, aplicarea unor tensiuni necorespunzătoare pe plăcile de test) sau prin aplicarea unor tensiuni necorespunzătoare circuitelor măsurate;
  • orice intervenţie fizică prin lovire sau bruscare a carcasei aparatului sau a comutatoarelor de pe panou;
  • conectarea mufelor de legatură între platformă şi aparate cât timp acestea se află sub tensiune.


În atenţia cadrelor didactice

 • Este obligatorie aducerea acest regulament la cunoştinţa studentului în prima ședință de laborator;
 • Nu se admit absenţe ale cadrelor didactice. În cazul unei extreme necesităţi, un cadru didactic poate lipsi dacă îşi lasă ca înlocuitor un alt cadru didactic sau persoană abilitată;
 • Orele încep la momentul programat, cu punctualitate maximă;
 • În sala de laborator au acces doar 14 studenţi. Grupele se împart în aşa fel încât semigrupa să nu depăşească această limită. În mod excepţional un student poate opta de la bun început să participe la şedinţele de laborator cu o altă grupă, dar numai daca semigrupele respectivei grupe sunt incomplete.
 • Fiecărui student i se asigură un calculator şi o platformă de dezvoltare.
 • Rolul asistentului NU este de a preda studenţilor noţiunile întâlnite în platformă.
 • Asistentul este obligat ca în primele 10 minute din fiecare laborator, să raspundă întrebarilor studenţilor referitoare la lucrările anterioare de laborator, sau materialele didactice corespunzătoare lucrării curente, citite acasă. Dacă studenţii răspund că nu au nelămuriri, asistentul este îndreptăţit să considere că aceştia au citit şi înţeles lucrarea;
 • Asistentul este obligat să răspundă la toate întrebările pertinente ale studenţilor din timpul laboratorului.
 • Asistentul stă în laborator în permanenţă şi nu se preocupă de alte probleme sau pleacă din sală.
 • Este indicat ca în cazul în care studentul pune o întrebare care arată faptul că nu a citit nici măcar o dată platforma, să fie ghidat către platforma de laborator respectivă şi invitat politicos să citească respectivul paragraf.